Magazyn Prianto

Raz w miesiącu, wysyłamy informacje o naszej ofercie, zmianach szkoleniach.

Zapisz się i bądź na bieżąco.

kontakt

Email: kontakt(at)prianto.pl

Biuro Polska
Tel: +48 12 222 61 01

Biuro Monachium
Tel:  +49 89 416148 210
Fax: +49 89 416148 211Bliższe informacje znajdą Państwo na stronach internetowych naszych spółek / oddziałów, znajdujących się w poszczególnych krajach:

Ogólne Warunki Handlowe


1.  Zakres obowiązywania


1. 1 Dostawy i usługi firmy Prianto GmbH (nazywanej dalej Prianto) realizowane są wyłącznie w oparciu o poniżej cytowane Ogólne warunki handlowe.


1. 2 Obowiązują one w przypadku wszystkich dostaw i usług w stosunku do podmiotów i osób, z którymi utrzymujemy stosunki handlowe. 


1. 3 Ogólne warunki handlowe klienta znajdują zastosowanie, jeżeli klient przy okazji swojego zamówienia wskaże na nie, a Prianto nie wyrazi sprzeciwu odnośnie ich zastosowania. 


1. 4 Potwierdzenia, dodatkowe porozumienia umowne, jak również zmiany i uzupełnienia Ogólnych warunków handlowych wymagają formy pisemnej.


2.  Dostawy i usługi 


2. 1 Oferty firmy Prianto są niezobowiązujące i niewiążące. Zlecenia są wiążące dla klienta w okresie 2 tygodni. Umowa wchodzi w życie dopiero wraz z potwierdzeniem zlecenia przesłanym przez Prianto w formie pisemnej, jako faks lub mailowo, najpóźniej w momencie przyjęcia dostawy przez klienta lub w momencie realizacji usługi. 


2. 2 W potwierdzeniu zlecenia ujęty jest również opis i zakres dostawy lub usługi świadczonej przez Prianto.


2. 3 Dostosowane do istniejących możliwości dostawy częściowe są dopuszczalne i może być za nie wystawiany osobny rachunek.

 
2. 4 Prianto zastrzega sobie prawo do dokonywania technicznych zmian produktu, szczególnie w związku z dalszym jego rozwojem, o ile zachowane zostaną przy tym ustalone terminy realizacji usługi. Możliwe do realizacji i zaakceptowania  są także ewentualne zmiany formy i koloru.


2. 5 Terminy dostawy i świadczenia usług są terminami proponowanymi.  Prianto popada w zwłokę w zakresie realizacji tylko wówczas, jeżeli opóźnienie spowodowane jest przez Prianto, usługa jest wymagalna, a klient bezowocnie wyznaczył odpowiedni dodatkowy termin w formie pisemnej (co najmniej 14 dni).


2. 6 Terminy dostawy i realizacji usług przedłużają się w przypadku Prianto z powodu zakłóceń spowodowanych przez siłę wyższą i inne przeszkody, na które Prianto nie ma wpływu, jak zakłócenia na skutek braku dostawy materiałów od innych dostawców, strajki, lokaut lub inne zakłócenia w zakładzie. 


2. 7 Prianto zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli opóźnienia w dostawie lub świadczeniu usługi, spowodowane przez powyższe zakłócenia, trwają dłużej niż sześć tygodni.


2. 8 W przypadku lekkiego niedbalstwa roszczenia klienta w zakresie odszkodowania za opóźnienie w dostawie lub realizacji usługi są wykluczone.  Jeżeli opóźnienie w dostawie lub realizacji usługi nie polega na  umyślnie spowodowanym przez Prianto niedotrzymaniu warunków umowy, gwarancja ogranicza się do prognozowanej, typowej szkody, maksymalnie do wysokości 3% wartości dostawy, w przypadku której doszło do opóźnienia. Zgodnie z postanowieniami ustawy odpowiadamy za opóźnienia w dostawie spowodowane poprzez  nasze umyślne lub rażące niedbalstwo powodujące naruszenie postanowień umowy. 


2. 9 Klient zapewnia przyjęcie usługi w określonym czasie i zgodnie z regulaminem. Jeżeli do tego nie dojdzie, wyklucza to przejęcie gwarancji ze strony Prianto. Klient wspiera Prianto bezpłatnie w możliwie najlepszy sposób i przekazuje wszelkie informacje i dokumentację, które mogą mieć znaczenie przy realizacji zlecenia. Jeżeli klient nie wypełni swojego obowiązku w zakresie współdziałania, Prianto nie jest zobowiązane do realizacji usługi. W takim przypadku zastrzegamy sobie możliwość zażądania odszkodowania. Ponadto ryzyko przypadkowego zagubienia przedmiotu zakupu lub przypadkowego pogorszenia jakości przedmiotu zakupu przechodzi na kupującego w momencie gdy opóźnia się z on przejęciem dostawy.


2. 10 Produkty w przypadku których nie stwierdzono wady nie podlegają możliwości zwrotu.


3.  Ceny i warunki płatności


3. 1 Obowiązują ceny podane przez Prianto w potwierdzeniu przyjęcia zlecenia.  


3. 2 Do podanych cen doliczany jest określony ustawowo podatek VAT cena loco magazyn dostawy Prianto. Cena obejmuje koszty typowego obowiązującego opakowania dostarczanych produktów. Za dodatkowe usługi  lub koszty, szczególnie związane z frachtem, mytem, opłatami środowiskowymi i ryczałtem dot.  realizacji, klientowi wystawiony zostanie osobny rachunek zgodnie z aktualnymi ustaleniami. Istnieje możliwość sprawdzenia cen na stronie www. prianto. com.


3. 3 Prianto zastrzega sobie prawo do odpowiadającego aktualnej sytuacji  podniesienia ceny, jeżeli po zawarciu umowy wzrosną koszty - szczególnie na skutek wzrostu cen po stronie dostawców lub w związku z różnicami kursowymi Na życzenie klienta Prianto uzasadni wzrost cen.


3. 4 O ile ustanowiony został limit kredytu i nie zawarto innych postanowień dotyczących warunków płatności, płatności wymagalne są w terminie 14 dni od dnia wystawienia rachunku, bez zwłoki. Rachunek wystawiany jest w momencie realizacji dostawy. Jeżeli klient przekroczy wyznaczony mu termin płatności, naliczane będą odsetki do ceny zakupu, bez konieczności przesłania upomnienia, począwszy od wyznaczonego terminu płatności, w wysokości 8% w skali roku ponad obowiązującą podstawową stopę procentową Europejskiego Banku Centralnego. Prawo dochodzenia dodatkowo roszczeń odszkodowawczych  z tytułu zaistniałej szkody/straty pozostaje w mocy.

 
3. 5 Mimo inaczej brzmiących postanowień klienta, Prianto ma prawo do przeliczenia płatności w pierwszej kolejności wyrównując zaległe stare długi.  Jeżeli powstały koszty i odsetki na skutek zwłoki, Prianto ma prawo rozliczyć płatność w pierwszej kolejności wyrównując zaległe koszty, następnie odsetki, a na koniec uwzględniając płatność za świadczoną główną usługę. 


3. 6 Klient może kompensować sobie należności tylko w oparciu o niepodważalnie i prawomocnie stwierdzone należności. Prawa niewydania rzeczy klient może dochodzić tylko w oparciu o należności wzajemne, na podstawie tego samego stosunku umownego.


3. 7 W przypadku nieuzasadnionego odstąpienia od warunków płatności, Prianto może zażądać w każdej chwili  opcjonalnie zapłaty z góry lub złożenia zabezpieczenia. Wszystkie niezapłacone należności, łącznie z tymi, któreustalono w formie rat, są wówczas wymagalne ze skutkiem natychmiastowym.  


3. 8 Udzielony klientowi termin zapłaty zakłada w przypadku każdego pojedynczego zlecenia wystarczający limit kredytowy będący do dyspozycji.  Jeżeli zlecenie przekracza wartość limitu kredytowego, Prianto zastrzega sobie możliwość zażądania zapłaty z góry pozostałej wartości zlecenia. W razie wystąpienia zmian w zakresie zdolności kredytowej w terminie późniejszym, Prianto ma prawo do odstąpienia od zatwierdzonych warunków płatności i zażądania płatności z góry lub ustanowienia zabezpieczeń, a w przypadku niedopełnienia warunków, do odstąpienia od umowy.


4.  Wysyłka, kontrola i przejście ryzyka


4. 1 Wysyłka realizowana jest z naszego magazynu na koszt i ryzyko klientów, o ile w potwierdzeniu przyjęcia zlecenie nie ustalono inaczej. Także w przypadku dostawy franco siedziba kwestia przejścia ryzyka nie ulega zmianie.


4. 2 Na życzenie i koszt klienta przedmiot zakupu może zostać ubezpieczony w ramach ubezpieczenia transportu. 


4. 3 Klient powinien sprawdzić towar niezwłocznie po jego otrzymaniu, czy jest kompletny, zgodny z opisem na papierach przewozowych, jak również pod względem wadliwości. Jeżeli towar nie zostanie zakwestionowany w terminie czterech dni od daty umieszczonej na liście przewozowym w formie pisemnej, uważa sie, że towar dostarczony został w sposób  należyty i kompletny, chyba że chodzi o wadę, której nie można było stwierdzić podczas sprawdzania.


4. 4 Ryzyko uszkodzenia lub utraty przedmiotu zakupu przechodzi w momencie przekazania firmie transportowej z Prianto na klienta. 


4. 5 Jeżeli dostarczony towar zawiera widoczne wady lub nie jest kompletny pod względem ilości, klient musi zaznaczyć to w momencie jego dostarczenia przez firmę transportową w formie pisemnej na potwierdzeniu odbioru. Uwaga taka musi wyraźnie opisywać wadę lub brakującą ilość towaru. (Zgłoszenie szkody na podstawie § 438  Kodeksu handlowego (HGB)).


5.  Gwarancja
5. 1 Jeżeli chodzi o jakość przedmiotu zakupu, zasadniczo obowiązuje tylko opis produktu przez producenta.


5. 2 Prianto zapewnia, że produkty będące przedmiotem umowy nie zawierają istotnych wad i nadają się do zastosowania opisanego w umowie lub zwykłego zastosowania. Partnerom jest równocześnie wiadomo, że zgodnie ze stanem techniki nie jest możliwe wykluczenie błędów w oprogramowaniu znajdującym zastosowanie w różnych sytuacjach i warunkach. 


5. 3 Prianto nie bierze odpowiedzialności za to, że funkcje przewidziane w oprogramowaniu będą odpowiadać w wystarczającym stopniu wymaganiom klienta, a produkty objęte umową będą ze sobą współpracować w ramach dokonanego przez klienta wyboru. Prianto zasadniczo nie świadczy usług polegających na instalowaniu i konfiguracji, chyba że ustalono inaczej w formie pisemnej. Usługi doradcze świadczone przez Prianto są bezpłatne i mają charakter niewiążący. Odpowiedzialność, szczególnie za sprawność funkcjonowania pojedynczych produktów między sobą, nie jest uzasadniona.


5. 4 Nie ma możliwości zgłaszania roszczeń odnośnie wad fizycznych rzeczy - w przypadku tylko nieznacznych odstępstw od uzgodnionej charakterystyki/opisu - w przypadku nieznacznego obniżenia stopnia przydatności - jeżeli produkt został zmieniony przez klienta lub osobę trzecią, zainstalowany w sposób nieodpowiedni, nieodpowiednio konserwowany, naprawiany, używany lub narażony na wpływy otoczenia, które nie odpowiadają wymaganiom producenta w zakresie  instalacji, chyba że klient udowodni, że czynniki te nie miały wpływu na kwestionowane wady. 


5. 5 Nie ma możliwości zgłoszenia roszczenia w ramach gwarancji, jeżeli usunięty został numer seryjny, opis typu lub podobne oznakowanie lub jeżeli spowodowano, że są one nieczytelne.


5. 6 Gwarancja w przypadku wad fizycznych rzeczy obowiązuje tylko, jeżeli powód powstania wady fizycznej  istniał już w momencie przekazania ryzyka.  Prianto nie przejmuje odpowiedzialności za slogany reklamowe producenta. 


5. 7 W razie wystąpienia wady fizycznej rzeczy Prianto według własnego uznania poprawia lub wymienia towar.  Wymienione części przechodzą na własność Prianto. Jeżeli Prianto nie jest w stanie wykonać poprawki lub wymiany lub jeżeli jest to związane z nieproporcjonalnymi kosztami, lub też firma Prianto nie usunęła wady w odpowiednim, ustalonym pisemnie terminie, klient  ma prawo żądać obniżenia ceny zakupu lub odstąpić od umowy. Jeżeli Prianto dostarczy produkt zastępczy, w celu dopełnienia warunków umowy, klient musi zwrócić produkt wadliwy i uiścić rekompensatę wynikającą z czerpania korzyści w ramach używania rzeczy/produktu. 
W razie odstąpienia od umowy, klient otrzymuje kwotę na poczet swojego rachunku, wynikającą z kwoty zakupu, pomniejszonej  o kwotę wynikającą z czerpania korzyści z używanej rzeczy/produktu. W celu stwierdzenia korzyści wynikających z użytkowania rzeczy kupujący rezygnuje z używania rzeczy do momentu prognozowanego całego okresu korzystania. 


5. 8 Wszystkie dodatkowe koszty poniesione w związku z poprawą wadliwego produktu lub dostawą produktu zastępczego (np.  koszty transportu, koszty pakowania) ponosi klient, chyba że są one nieproporcjonalne w stosunku do wartości zlecenia. 


5. 9 Postanowienia dotyczące gwarancji opisane w punktach 5. 1 do 5. 7 obowiązują odpowiednio w przypadku świadczenia usług w zakresie wykonywania dzieła. Dotyczy to szczególnie sytuacji, gdy uzgodnione dzieło nie spełnia funkcji ujętych w umowie lub nie wykazuje cech charakterystycznych dla danej usługi. Wówczas Prianto usuwa braki według własnego uznania lub świadczy nową usługę. W razie, gdy ponowne dopełnienie warunków umowy zakończy się niepowodzeniem, klient nie ma prawa do obniżenia kwoty wynagrodzenia czy też do rekompensaty kosztów usuwania braków przez samego klienta. Wyklucza się odstąpienie od umowy z powodu drobnych braków, jak również prawo do rekompensaty kosztów po usunięciu braków przez samego klienta. 


5. 10 Jeżeli nie uzgodniono innej indywidualnej regulacji, roszczenia z tytułu wad fizycznych rzeczy ulegają przedawnieniu po upływie 12 miesięcy. Bieg przedawnienie rozpoczyna się w momencie dostarczenia/odbioru.  Jeżeli towar jest przedmiotem nabytym w ramach zakupu towarów konsumpcyjnych, prawa klienta wynikające z §§ 478, 479 niem. Kodeksu cywilnego (BGB) pozostają nienaruszone. W razie wątpliwości klient musi udowodnić Prianto, że w danym przypadku chodziło o towar konsumpcyjny. Prawa do roszczenia z tytułu wady fizycznej rzeczy przenoszone mogą być tylko za zgodą Prianto. Prianto udziela dalej przyrzeczenia gwarancji i rękojmi producenta. Prianto nie wypełnia gwarancji wykraczających poza gwarancję producenta.


5. 11 Jeżeli odpowiedzialność za wady fizyczne rzeczy jest nieuzasadniona w przypadku Prianto, szczególnie ze względu na fakt, że towar nie został zakupiony w Prianto, lub roszczenia z tytułu wady fizycznej rzeczy uległy przedawnieniu lub brak jest wad fizycznych rzeczy, Prianto ma prawo odesłać towar do klienta na jego koszt i ryzyko oraz do naliczenia opłaty zryczałtowanej w wysokości 60 EUR za opracowanie sprawy i sprawdzenie produktu. Klient ma prawo do udowodnienie, iż nakład ten był niższy. Naprawy wykraczające poza odpowiedzialność za wady fizyczne rzeczy objęte są opłatą. Klient ponosi koszty za przygotowanie kosztorysu.


5. 12 Dokładne procedury w przypadku skorzystania z odpowiedzialności cywilnej za wady fizyczne rzeczy
 i naprawy objęte opłatą, określone zostały w aktualnych postanowieniach RMA (Return Material Authorisation) i można je znaleźć na stronie www.prianto.com


5. 13 Wyklucza się wszelkie dalsze roszczenia lub roszczenia inne niż te ujęte w niniejszych postanowieniach umowy, niezależnie od tego, na jakiej podstawie prawnej się one opierają, o ile nic innego nie wynika z niniejszych postanowień.  Regulacje ustawowe w zakresie zakupu towarów konsumpcyjnych pozostają nienaruszone. 


6.  Prawa chroniące własność gospodarczo-intelektualną / prawa autorskie 


6. 1 Klient nie ma prawa do dokonywania zmian w oprogramowaniu, do kopiowania (za wyjątkiem kopii bezpieczeństwa), do zastosowania go na sprzęcie niekompatybilnym i dostosowywania do niego, bądź też do przetwarzania go w inny sposób. 


6. 2 Umowy dot.  wypożyczenia oprogramowania wymagają wcześniejszej pisemnej zgody Prianto. Umowy leasingowe dot.  oprogramowania mogą być zawierane tylko w ramach warunków określonych przez danego producenta oprogramowania lub przy zachowaniu obowiązujących przepisów ustawowych.


6. 3 Każde oprogramowanie w kontekście jego użytkowania podlega właściwym postanowieniom dot. licencji określonym przez jego producenta.  Klient zobowiązuje się do przestrzegania tych postanowień, do czego zobowiązuje on również swoich odbiorców. Każde złamanie postanowień umowy przez odbiorców musi on zgłosić niezwłocznie do Prianto.


6. 4 Klient nie może usuwać, zmieniać, zakrywać lub w inny sposób przyczyniać się swoim działaniem do nierozpoznawania wskazówek na produktach objętych umową a dotyczących informacji o prawach autorskich, chroniących markę lub innych prawach, chroniących własność gospodarczą lub intelektualną. Klient może tylko po uzyskaniu wcześniejszej zgody Prianto przetłumaczyć dostarczoną wraz z towarem dokumentację w celach gospodarczych.

 
6. 5 Prianto nie bierze odpowiedzialności za to, czy produkty objęte umową nie łamią praw chroniących własność gospodarczą lub intelektualną, lub praw autorskich osób trzecich. Klient musi poinformować Prianto niezwłocznie o wszelkich wynikających z tego roszczeniach skierowanych przeciwko niemu.


6. 6 O ile dostarczone produkty wykonane zostały na podstawie projektów i wskazówek klienta, klient musi zwolnić Prianto z wszelkich roszczeń, jakich osoby trzecie mogą dochodzić w związku ze złamaniem praw chroniących własność gospodarczą lub intelektualną, lub praw autorskich. Ewentualne koszty procesowe zapłacone muszą być w formie odpowiedniej zaliczki.


7.  Ograniczenie odpowiedzialności cywilnej
7. 1 Jeżeli na podstawie niniejszych postanowień nie wynika nic innego, daleko idące roszczenia klienta - niezależnie od tego na jakiej podstawie prawnej są oparte - są wykluczone. Prianto nie odpowiada za szkody, które nie powstały na samym przedmiocie dostawy, a szczególnie nie odpowiada za utratę danych, czy utratę zysku lub inne szkody majątkowe klienta.


7. 2 Zwolnienie z odpowiedzialności nie obowiązuje, jeżeli powód zaistnienia szkody oparty był na działaniu zamierzonym lub rażącym niedbalstwie ze strony Prianto lub jeżeli firma Prianto zaniedbała ważne z perspektywy umowy obowiązki nieumyślnie. Nie obowiązuje ono, jeżeli dochodzone są roszczenia na podstawie ustawy o odpowiedzialności za produkt lub reprezentowanej przez Prianto niemożności lub w przypadku uszkodzeń ciała, wynikających z zaniedbania obowiązków i są one reprezentowane przez reprezentantów lub osoby pomagające Prianto w realizacji działania.


7. 3 Odpowiedzialność zgodnie z punktami 7. 2 zdanie 1 ograniczona jest - w przypadku rażącego zaniedbania obowiązków lub w razie lekkiego nieumyślnego złamania ważnych z perspektywy umowy obowiązków -  do szkody przewidywalnej, typowej i określonej  w momencie zawierania umowy. 


7. 4 Jeżeli odpowiedzialność Prianto jest wyłączona lub ograniczona, dotyczy to również indywidualnej odpowiedzialności poszczególnych pracowników umysłowych zatrudnionych na umowę o pracę,  osób zatrudnionych na innych zasadach, współpracowników, reprezentantów i osób pomagających przy realizacji zadań.


7. 5 Obowiązek wypłaty odszkodowania przez Prianto w sytuacji wystąpienia wady fizycznej rzeczy ograniczony jest do sumy pokrywającej koszty na jaką Prianto zawarło zakładowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej i  ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dla danego produktu. Prianto udziela klientowi informacji, na jego życzenie, o wysokości ww.sumy pokrywającej straty.


7. 6 Prianto nie odpowiada za utratę danych lub ich ponowne odzyskanie, jeżeli szkoda nie wystąpiła w ramach należytego zabezpieczenia danych po stronie klienta. Należyte zabezpieczenie danych zakłada codzienne zabezpieczanie danych przez klienta zgodnie z możliwościami technicznymi, a szczególnie wykonywanie kopii bezpieczeństwa w formie odczytywalnej komputerowo, tak aby możliwe było ponowne odzyskanie danych. Odpowiedzialność za utratę danych ogranicza się do typowego nakładu pracy związanego z przywracaniem danych, który ma miejsce w przypadku należytego zabezpieczenia danych. 

 
8.  Zastrzeżenie własności


8. 1 Dostarczone produkty pozostają własnością Prianto do momentu uregulowania wszelkich - również przyszłych - należności, wynikających z umowy, oraz  z ogólnych stosunków gospodarczych z klientem.


8. 2 Klient ma  prawo do dalszej sprzedaży zastrzeżonego towaru w ramach obowiązujących w obrocie handlowym przepisów i przy uwzględnieniu prawa własności. Klient dokonuje cesji swoich przyszłych wierzytelności wynikających z dalszego przekazania towaru warunkowego/objętego zastrzeżeniem w wartości rachunku wraz z podatkiem obrotowym, aż do momentu całkowitej zapłaty wszelkich ujętych w pkt.  8. 1 roszczeń, jako zabezpieczenie na rzecz Prianto. Również po dokonaniu cesji klient upoważniony jest do ściągania wierzytelności. Uprawnienia Prianto do samodzielnego ściągania należności pozostają w mocy. Jednak Prianto zobowiązuje się do nieściągania należności, o ile klient wypełnia swoje zobowiązania związane z płatnościami, nie występują opóźnienia w płatnościach i o ile nie został złożony wniosek o otworzenie postępowania dot. niewypłacalności lub o ile płatności nie zostały wstrzymane.  Jeżeli jednak zaistnieje taka, ww.sytuacja, klient zobowiązany jest na żądanie firmy Prianto, podać jej nazwy i adresy swoich odbiorców jak również rodzaj i zakres jego roszczeń wobec nich. Wszelka dokumentacja w tym zakresie musi być przekazana Prianto, a odbiorcy muszą zostać poinformowani o cesji.


 8. 3 Nie jest możliwe w przypadku klienta ustanowienie zastawu lub przeniesienie własności w celu zabezpieczenia wierzytelności dot. towaru objętego zastrzeżeniem/warunkowego. W razie dostępu osób trzecich do towaru warunkowego lub w przypadku wniosku o otworzenie postępowania dot. niewypłacalności odnoszącego się do majątku klienta, klient musi  poinformować o prawie Prianto do własności rzeczy , informując o zaistniałej sytuacji niezwłocznie i w formie pisemnej również Prianto. 


8. 4 Połączenie, zmieszanie, przetworzenie lub przekształcenie ww.towaru następuje wyłącznie na rzecz Prianto. W takim przypadku Prianto otrzymuje udział w prawie współwłasności gotowego towaru lub nowej rzeczy, którego wartość odpowiada stosunkowi wartości towaru objętego zastrzeżeniem do wartości gotowego towaru lub nowej rzeczy.


8. 5 W razie zachowania niezgodnego z postanowieniami umowy, szczególnie w zakresie opóźnień w płatności, także z tytułu innych i przyszłych dostaw i usług Prianto dla klienta lub w razie sygnałów świadczących o pogorszeniu sytuacji majątkowej, Prianto ma prawo zażądać od klienta zwrotu towaru objętego zastrzeżeniem. Dochodzenie prawa  dot. zastrzeżenia własności lub żądanie wydania rzeczy nie oznaczają odstąpienia od umowy. Mimo to Piranto zastrzega sobie prawo do dochodzenie roszczeń odszkodowawczych i odstąpienia od umowy. Wszelkie koszty związane z przyjęciem zwrotu i ponownym wykorzystaniem ponosi klient. W celu realizacji swoich praw Prianto może wejść do pomieszczeń biurowych klienta i zabrać towar objęty zastrzeżeniem, bądź też zażądać dokonania cesji roszczeń klienta zw. z wydaniem rzeczy wobec jego odbiorców.


8. 6 Klient jest zobowiązany do starannego obchodzenia się z towarem objętym zastrzeżeniem, szczególnie do ubezpieczenia go na wypadek szkód spowodowanych pożarem, powodzią i kradzieżą, na odpowiednią kwotę odpowiadającą wartości nowego towaru. Przedmioty dostarczone w celu przeprowadzania testów i prezentacji pozostają własnością Prianto. Klient jest zobowiązany do zapewnienia im właściwego przechowywania i wykorzystywania tych przedmiotów tylko w ramach zawartych postanowień.


9.  Eksport i import


9. 1 Wszystkie produkty objęte umową i techniczny know-how dostarczane są przez Prianto przy zachowaniu aktualnie obowiązującego rozporządzenie AWG/AWV/EG-Dual-Use jak również w oparciu o postanowienia dot. wywozu towarów, obowiązujące w USA, i są one przeznaczone do użytkowania i pozostania w ustalonym z klientem kraju dostawy. Jeżeli klient planuje ponowny wywóz produktów objętych umową, musi on dostosować sie do przepisów prawa amerykańskiego, europejskiego i prawa obowiązującego w danym kraju. Nie zezwala się na ponowny wywóz produktów objętych umową  - pojedynczo lub w formie zintegrowanego systemu - wbrew cytowanym wyżej przepisom.


9. 2 Klient musi samodzielnie zebrać informacje odnośnie aktualnych przepisów i rozporządzeń (Bundesausfuhramt, 65760 Eschborn/Taunus bzw.  US-Department of Commerce, Office of Export Administration, Washington D.  C.  20230). Niezależnie od tego, czy klient poda ostateczne miejsce przeznaczenia dostarczanych produktów objętych umową, klient odpowiedzialny jest za uzyskanie ewentualnych koniecznych zezwoleń, wydawanych przez właściwy organ odpowiedzialny za stosunki gospodarcze z zagranicą, jeszcze zanim wyeksportuje produkty. Prianto nie ma obowiązku udzielania informacji w tym zakresie. 


9. 3 Każda kolejna dostawa produktów objętych umową przez klienta do osoby/podmiotu trzeciego, czy za powiadomieniem Prianto, czy bez jego wiedzy, wymaga równocześnie przekazania warunków dot. zezwoleń wywozowych. Klient odpowiada w pełnym zakresie w razie nieprzestrzegania właściwych postanowień.


9. 4 Bez uzyskania wcześniejszego zezwolenia urzędowego klient nie może dostarczać bezpośrednio lub pośrednio produktów objętych umową do krajów, wobec których nałożone zostało ze strony USA embargo, lub do osób fizycznych lub prawnych z tych krajów, lub do osób fizycznych lub prawnych, znajdujących się na amerykańskiej, europejskiej lub narodowej liście osób, z którymi zakazane jest prowadzenie interesów (np. . : „Entity List”, „Denied Persons List”, „Specifically Designated Nationals and Blocked Persons”). Ponadto zakaz dotyczy dostaw produktów, objętych umową, do osób fizycznych lub prawnych, mających jakikolwiek związek z wspieraniem, rozwojem, produkcją lub stosowaniem chemicznej, biologicznej lub nuklearnej broni masowego rażenia.

  
10.  Podatek z tytułu nabycia/Podatek obrotowy od towarów importowanych


10. 1 Klient mający siedzibę poza terenem Niemiec przy nabyciu produktów musi mieć na uwadze właściwe regulacje dot. podatku z tytułu nabycia/ podatku obrotowego od towarów importowanych, obowiązujące w danym obszarze gospodarczym, szczególnie musi podać, bez specjalnego wezwania, numer identyfikacyjny VAT i udzielić żądanych informacji. W razie nieprzestrzegania przepisów klient musi pokryć koszty wynikające z zaistniałej szkody.


11.  Przetwarzanie danych


11. 1 Realizacja zlecenia wymaga wewnątrz Prianto przetwarzania danych.  Klient udziela tym samym wyraźnej zgody na przetwarzanie danych, udostępnionych Prianto w ramach umowy w celu realizacji zlecenia. Klient zgadza się ponadto, aby firma Prianto wykorzystywała dane uzyskane w ramach utrzymywanych z nim kontaktów handlowych w celach gospodarczych, jak również na płaszczyźnie wewnątrz-firmowej, w oparciu o federalną Ustawę o ochronie danych.


11. 2 Prianto zastrzega sobie możliwość sprawdzenia wypłacalności klienta w placówkach udzielających informacji gospodarczej o podmiotach  lub od ubezpieczycieli kredytów odn. wiarygodności klienta oraz do przekazywania im danych - w celu np. zawnioskowania o wystosowanie upomnienia w razie zaistnienia należności. Przekazywanie danych następuje tylko o ile zagrożone są interesy Prianto i o ile nie zagraża to  chronionym prawem interesom klienta. W tym względzie Prianto przestrzega właściwych postanowień dot. kresie ochrony danych. 


12.  Klauzula salwatoryjna


12. 1 Jeżeli pojedyncze postanowienia niniejszej umowy stracą całkowicie lub częściowo moc, lub jeżeli w umowie powstanie luka, pozostałe postanowienia pozostają nienaruszone. Postanowienia, które utraciły swą moc  prawną oraz luki, zastąpione, bądź uzupełnione zostają innymi regulacjami, które są do nich jak najbardziej zbliżone, o ile jest to możliwe pod względem prawnym, jak życzyłyby sobie strony umowy lub zgodnie z celem przeznaczenia umowy, analizując dany punkt.


13.  Ogólne postanowienia


13. 1 Klient nie jest uprawniony do odstąpienia od swoich roszczeń z tytułu umowy. Miejscem wykonania zobowiązania jest i właściwością sądu jest Monachium, o ile klient jest podmiotem gospodarczym. Prianto ma jednak prawo do pozwania klienta do sądu również w każdym innym miejscu. 


13. 2  Obowiązuje ustawodawstwo Republiki Federalnej Niemiec . Wyklucza się postanowienia Konwencji Wiedeńskiej ONZ  (UNCITRAL) dot. międzynarodowej sprzedaży towarów.


13. 3  Ogólne warunki handlowe Prianto GmbH dot.  dostaw i usług , stan: luty 2009